Grendautvalet

Velkomen til Vikebygd Grendautval
Vikebygd Grendautval skal arbeida for at Vikebygd er ei levande og god  bygd å bu i, og skal ta opp saker som er av allmennyttig interesse.  Laget skal legga vekt på å høyre og samordne interessene i bygda.  Vikebygd Grendautval skal vera eit bindeledd mellom innbyggarane og  kommunen, mellom anna ved å vere høyringsinstans ovanfor kommunen i saker som særleg vedkjem Vikebygd. Alle i bygda kan kome med innspel  om saker.

Du kan kontakta Grendautvalet i Vikebygd direkte på e-post: post@vikebygd.no

Alternativt kan du nytta dette skjemaet.

 

Styret for 2017 består av:

Solveig Hortman – Styrets leiar

Elisabeth W. Julsrud – Nestleiar

Stein Andor Sundve – Styremedlem

Frode Tindeland – Sekretær

Kjetil Andre Skartland – Kasserar

Ingrid Mathilde Sørvåg – Varamedlem

 

Valg komite:

Frantz Lea

Reidun B.Bakkevik

Lauritz Bjørnevik

 

Vikebygd Grendautval vart vinteren 2013 stifta som lag/foreining i Brønnøysund-registeret. Org.nr: 911 694 654.

 

Temaansvarleg: Stein Andor Sundve