Grendeutvalet

Velkomen til Vikebygd Grendeutval
Vikebygd Grendeutval skal arbeida for at Vikebygd er ei levande og god  bygd å bu i, og skal ta opp saker som er av allmennyttig interesse.  Laget skal legga vekt på å høyre og samordne interessene i bygda.  Vikebygd Grendeutval skal vera eit bindeledd mellom innbyggarane og  kommunen, mellom anna ved å vere høyringsinstans ovanfor kommunen i saker som særleg vedkjem Vikebygd. Alle i bygda kan kome med innspel  om saker.

Du kan kontakta Grendeutvalet i Vikebygd direkte på e-post: post@vikebygd.no

Alternativt kan du nytta dette skjemaet.

 

Styret 2022

Leiar:  Gunn Vikingstad (2 år)  2020

Nestleiar:  Gunnar Birkeland (2 år)  2020

Sekretær:  Espen Årvik (1 år)  2019

Kasserar: Jon Magne Svendsbøe (2år) 2022

Styremedlem: Hanna Strømberg (1 år)  2020

Varamedlem:  Marte Gangstø (2 år)  2022

 

Valkomité: 
Else Karin Vestbø (2 år)  2022
Håvard Tveit (1 år)  2021
Geir Tveit (2 år)  2022

 

Revisorar: 
Kjell Atle Barane (2 år)  2022
Johan Owe (1 år)  2021

 

Vikebygd Grendautval vart vinteren 2013 stifta som lag/foreining i Brønnøysund-registeret. Org.nr: 911 694 654.

Temaansvarleg: Styret i VGU