Grendeutvalet

Velkomen til Vikebygd Grendeutval
Vikebygd Grendeutval skal arbeida for at Vikebygd er ei levande og god  bygd å bu i, og skal ta opp saker som er av allmennyttig interesse.  Laget skal legga vekt på å høyre og samordne interessene i bygda.  Vikebygd Grendeutval skal vera eit bindeledd mellom innbyggarane og  kommunen, mellom anna ved å vere høyringsinstans ovanfor kommunen i saker som særleg vedkjem Vikebygd. Alle i bygda kan kome med innspel  om saker.

Du kan kontakta Grendeutvalet i Vikebygd direkte på e-post: post@vikebygd.no

Alternativt kan du nytta dette skjemaet.

 Styret for 2018 består av:

Solveig Hortman – Styrets leiar

Anna Elisabeth Langhelle – Nestleiar

Stein Andor Sundve – Styremedlem (Gjenvald)

Frode Tindeland – Sekretær (Utgår2019)

Kjetil Andre Skartland – Kasserar (Utgår2019)

Marijann Larsen – Varamedlem

 

Valg komite:

Frantz Lea

Ingrid Mathilde Sørvåg

Elisabeth Winterhus Julsrud

Nye medlemmer for 2019: Espen Årvik – Håvard Tveit.
Styrets samansetning vart sett på neste utvalsmøte den 20. mars.

 

Vikebygd Grendautval vart vinteren 2013 stifta som lag/foreining i Brønnøysund-registeret. Org.nr: 911 694 654.

 

Temaansvarleg: Stein Andor Sundve