Grendautvalet

Velkomen til Vikebygd Grendautval
Vikebygd Grendautval skal arbeida for at Vikebygd er ei levande og god  bygd å bu i, og skal ta opp saker som er av allmennyttig interesse.  Laget skal legga vekt på å høyre og samordne interessene i bygda.  Vikebygd Grendautval skal vera eit bindeledd mellom innbyggarane og  kommunen, mellom anna ved å vere høyringsinstans ovanfor kommunen i saker som særleg vedkjem Vikebygd. Alle i bygda kan kome med innspel  om saker.

Du kan kontakta Grendautvalet i Vikebygd direkte på e-post: post@vikebygd.no

Alternativt kan du nytta dette skjemaet.

 

Styret 2023

Leiar:  Gunn Vikingstad (1 år)  2020

Nestleiar:  Gunnar Birkeland (1 år)  2020

Sekretær: Mona Aksdal (2 år)  2023

Kasserar: Jon Magne Svendsbøe (1 år) 2022

Styremedlem: Espen Årvik (2 år)  2019

Varamedlem:  Marte Gangstø (1 år)  2022

Valkomité: 
Else Karrin Vestbø (1 år)  2022
Aleksander Vølstad (2 år)  2023
Geir Tveit (1 år)  2022

Revisorar: 
Kjell Atle Barane (1 år)  2022
Johan Owe (2 år)  2021

Vikebygd Grendautval vart vinteren 2013 stifta som lag/foreining i Brønnøysund-registeret. Org.nr: 911 694 654.

Temaansvarleg: Styret i VGU