Grendeutvalet

Velkomen til Vikebygd Grendeutval
Vikebygd Grendeutval skal arbeida for at Vikebygd er ei levande og god  bygd å bu i, og skal ta opp saker som er av allmennyttig interesse.  Laget skal legga vekt på å høyre og samordne interessene i bygda.  Vikebygd Grendeutval skal vera eit bindeledd mellom innbyggarane og  kommunen, mellom anna ved å vere høyringsinstans ovanfor kommunen i saker som særleg vedkjem Vikebygd. Alle i bygda kan kome med innspel  om saker.

Du kan kontakta Grendeutvalet i Vikebygd direkte på e-post: post@vikebygd.no

Alternativt kan du nytta dette skjemaet.


Styret for 2021 består av:

Gunn Vikingstad – Styrets leiar – 1år

Gunnar Birkeland – Nestleiar – 1år

Stein Andor Sundve – Styremedlem – 1år

Espen Årvik – Sekretær – 2år

Hanna Strømberg – Kasserar – 2år

Geir Tveit – Varamedlem – 1år


Val komite:

Frode Tindeland – 1 år

Håvard Tveit – 2 år

Ingrid Mathilde Sørvåg – 1 år

 

Revisorar:

Kjell Altle Barane – 1 år

Johan Owe – 2 år

 

Vikebygd Grendautval vart vinteren 2013 stifta som lag/foreining i Brønnøysund-registeret. Org.nr: 911 694 654.

Temaansvarleg: Stein Andor Sundve