Bedriftar i Vikebygd

I Vikebygd finnes eit aktivt næringsliv innan mange ulike fagfelt.
Kan her nemne føretak som driv med oppdrettsnæring, jordbruk, gårdsdrift, husdyrhald, vasskraft produksjon, transporttenester, entreprenørverksamheit, byggfirma, dagligvarehandel, frisør og andre tjenesteytande verksemder.

Under finnes link til nokon av bedriftane si heimeside: